Fundació Privada AFMA és una entitat sense ànim de lucre constituïda el 4 de juliol de 2006. La iniciativa de la Fundació va partir de l’Associació per al Foment de les Mesures Alternatives (AFMA), creada l’any 1997 per promoure la inserció sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió i especialitzada en la realització de serveis forestals amb població reclusa.

Des de l'1 de desembre de 2006, la Fundació es troba inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2272.

Amb data 15 de febrer de 2010, el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va resoldre inscriure la Fundació AFMA en el cens d’entitats col·laboradores d’inserció amb efectes jurídics de 16 de desembre de 2009. Així mateix, el 28 d'abril de 2010, l'Agència Tributària de Badalona va reconèixer la Fundació com a entitat de caràcter social.

Què fem?

Si bé la l'activitat inicial de Fundació Privada AFMA es va centrar en la millora de les condicions de vida dels interns de centres penitenciaris mitjançant el treball digne en el sector forestal, petites obres i mudances, amb el pas del temps vam eixamplar la nostra atenció a altres col·lectius vulnerables com persones en situació d'atur de llarga durada, immigrants, etc. Actualment estem donant suport a entitats que treballen per a la inclusió de col·lectius amb dificultats com persones en situació de sense llar, refugiats climàtics, joves immigrants, etc. En concret, el nostre recolzament consisteix a facilitar habitatges en règim de lloguer social i a oferir suport financer, ja sigui amb préstecs personals per cobrir necessitats concretes o amb ajuts a entitats. Així mateix, estem cercant noves possibilitats per a la reinserció laboral de joves en risc en col·laboració amb altres entitats socials que treballen per a la mateixa finalitat.